Tải lên Nạp tiền 0

Mục lục
Phần I : Thần kinh mặt
• Chương 1. Tổng quan: Giải phẫu mô mềm trên khuôn mặt .................................................... 3
• Chương 2. Các khoang mỡ trên khuôn mặt ................................................................................ 18
• Chương 3. Tổng quan: Những vùng nguy hiểm của dây thần kinh mặt
.............................28
• Chương 4. Nhánh trán của thần kinh mặt ....................................................................................37
• Chương 5. Nhánh gò má và nhánh má ........................................................................................ 46
• Chương 6. Bảo vệ các nhánh bờ hàm dưới và nhánh cổ của dây thần kinh mặt ............ 54
• Chương 7. Thần kinh tai lớn ..............................................................................................................62
• Chương 8. An toàn khi thực hiện: Phẫu thuật Extended SMAS
....................và Lateral SMASectomy/Platysma Window .............................................................69
Phần II : Fillers và các vùng nguy hiểm trên khuôn mặt
• Chương 9. Giới thiệu ...........................................................................................................................79
• Chương 10. Vùng nguy hiểm thứ nhất - Vùng giữa cung mày ..............................................82
• Chương 11. Vùng nguy hiểm thứ 2 : Vùng thái dương .............................................................90
• Chương 12. Vùng nguy hiểm thứ 3 : Vùng quanh miệng .........................................................97
• Chương 13. Vùng nguy hiểm thứ 4 : Vùng ngoài mũi .............................................................104
• Chương 14. Vùng nguy hiểm thứ 5 : Vùng ngoài mũi .............................................................. 111
• Chương 15. Vùng nguy hiểm thứ 6 : Vùng dưới ổ mắt ...........................................................120
Phần III : Thiết bị Năng lượng
• Chương 16. An toàn khi sử dụng Laser xâm lấn ......................................................................128
• Chương 17. An toàn khi điều trị bằng Lasers không xâm lấn ...............................................134
• Chương 18. Peel da hóa học bằng Trichloroacetic Acid
......................kết hợp với Dung dịch Jessner ................................................................................ 137
• Chương 19. Điều trị an toàn với thiết bị RF ................................................................................142
• Chương 20. An toàn khi điều trị bằng Cryolipolysis ................................................................148
• Chương 21. An toàn khi thực hiện Microneedling ....................................................................153

Đọc thêm


2 bình luận